Avís Legal i Condicions d'ús


Informació legal i acceptació

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, les presents condicions regulen l'accés i ús de la pàgina web que IES Llucmajor amb domicili social a Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B i telèfon 971 66 00 52 posa a disposició dels Usuaris d'Internet a través del domini borsa.iesllucmajor.org (en endavant, "Website").

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari i implica ACCEPTAR i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. L'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que vulgui accedir a les informacions contingudes a la Web, ja que les mateixes poden haver sofert modificacions. L'ús de la Web, suposa l'acceptació expressa de les presents normes i de qualsevol modificació que es puguin fer en el futur, de manera que l'Usuari ha de llegir aquests termes i condicions periòdicament.

Aquest web ha estat creat per IES Llucmajor, amb caràcter informatiu i per a ús personal. El seu objectiu principal és proporcionar informació sobre ocupació i orientació laboral i facilitar el contacte entre els alumnes que estiguin cursant els seus estudis d'FP, treballadors dels diferents sectors i el teixit empresarial de Mallorca amb relació directa als ensenyaments d'FP ofertats (d'ara endavant, "les empreses"). Per accedir al servei, que té caràcter gratuït, l'Usuari s'ha de donar d'alta a la pàgina web a través del procés de registre habilitat per aquest efecte. Finalment, l'Usuari tindrà a la seva disposició al lloc web les eines de participació per a tal fi.

 

Termes i Condicions

La informació que es difon per aquest mitjà es fa únicament a títol informatiu, reservant-se l'IES Llucmajor el dret d'eliminar o suspendre la seva difusió, total o parcialment, i de modificar l'estructura i contingut d'aquest lloc web sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

Així mateix, l'IES Llucmajor es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest Web. L'entrada en vigor de les modificacions de les condicions d'ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquest lloc web.

L'accés, navegació i ús de la Web és responsabilitat de l'Usuari, de manera que el mateix es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per l'IES Llucmajor o pel personal autoritzat de l'IES Llucmajor relativa a l'ús de la pàgina web i dels seus continguts. Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i, en particular, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu i es compromet a abstenir-se de:

1. Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic. A aquest propòsit, l'IES Llucmajor es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest lloc web qualsevol contingut contrari a les normes legals o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, alterar, canviar, modificar o adaptar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legal.

3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis amb fins contraris a la llei o per anunciar o oferir la venda o la compra de béns o serveis.

4. Interferir o interrompre el funcionament del Website o dels servidors o xarxes utilitzats perquè la pàgina web estigui disponible; o contravenir normes, requisits, procediments, polítiques o reglaments d'aquestes xarxes.

 

Procés de registre

El servei prestat per l'IES Llucmajor a través de la pàgina web (en endavant, el servei) consisteix a remetre les dades de caràcter personal i altres informacions facilitades per l'Usuari durant el procés de registre al teixit empresarial de Mallorca amb relació directa als ensenyaments d'FP ofertats, facilitant d'aquesta manera el contacte entre aquestes empreses, entre els alumnes que estiguin cursant els seus estudis d'FP en el centre i els treballadors del sector. Per accedir al servei, que té caràcter gratuït, l'Usuari ha de donar-se d'alta a la Web a través del procés de registre habilitat a aquest efecte.

L'usuari que es doni d'alta a la Web ("Usuari" o "Candidat") a través del procés de registre, consent expressament que les dades de caràcter personal i les altres informacions facilitades durant el procés de registre siguin cedides i tractades per les empreses amb la finalitat que aquestes puguin posar-se en contacte amb l'usuari en cas de resultar preseleccionat per a qualsevol candidatura que, segons el parer de les empreses, s'adapti al seu perfil professional.

Per accedir i utilitzar el servei és imprescindible la utilització del nom d'usuari enregistrat (correu electrònic) i la contrasenya associada. Durant el procés de registre, el candidat ha de seleccionar la contrasenya comprometent-se a conservar-la i a usar-la amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el candidat haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi. En el cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per a tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de l'IES Llucmajor amb la major brevetat dirigint-se a les adreces indicades anteriorment a l'apartat "Política de Privacitat".

El registre a la pàgina web té caràcter personal. Queda terminantment prohibit facilitar dades de caràcter personal de terceres persones. De la mateixa manera, el Candidat garanteix mantenir tota la informació facilitada al IES Llucmajor permanentment actualitzada, de forma que correspongui a la situació real del Candidat. En tot cas el Candidat serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'IES Llucmajor o a tercers per la informació que faciliti. El Candidat garanteix tenir l'edad suficient per a treballar legalment.

En el procés de registre únicament es requeriran les dades necessàries respecte a l'objecte del Servei té com a finalitat la recerca de feina marcant-se amb un asterisc les dades imprescindibles per a la prestació del mateix. L'Usuari s'obliga a proporcionar únicament dades adequades, pertinents i no excessives en relació amb la recerca de feina. En concret, està terminantment prohibit facilitar o inserir en el Curriculum Vitae qualsevol tipus d'informació relativa a les circumstàncies personals i/o familiars de l'usuari o altres dades més íntims, així com informacions relatives a la religió, origen racial, vida sexual, afiliació sindical, creences, qualsevol dada relacionada amb la salut, referències als antecedents penals i qualsevol altre tipus d'informació que per la seva naturalesa sigui excessiva pel que fa a la finalitat del servei.

Mentre l'usuari no es doni de baixa del Servei, l'IES Llucmajor remetrà el Curriculum Vitae i les altres informacions proporcionades per l'Usuari durant el procés de registre a les empreses que entrin a formar part de la borsa de treball de l'IES Llucmajor. L'Usuari, que ha d'accedir periòdicament a la llista actualitzada d'aquestes empreses a través de l'apartat "Informació/Empreses" de la website, pot donar-se de baixa en qualsevol moment dirigint-se a les adreces indicades a l'apartat "Política de Privacitat" .

 

Protecció de Dades:

IES Llucmajor amb domicili social a Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B i telèfon 971.660.052, informa que les dades personals que els Usuaris proporcionen en completar els diferents formularis que estan disponibles a la pàgina web seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal mantingut sota la seva responsabilitat per a la gestió de la seva alta en aquest web i de les diferents candidatures d'ocupació.

IES Llucmajor compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'Usuari. Per enregistrar-se a la web i fer ús dels serveis corresponents, l'usuari haurà de saber de l'existència i haurà d'acceptar les condicions particulars de tractament de les seves dades, acceptant el que estableix a la normativa abans esmentada.

L'usuari té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb el que estableix la normativa abans esmentada, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, bé enviant un escrit a IES Llucmajor amb domicili social a Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, bé mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a borsa_ima@iesllucmajor.org.

En el procés de registre únicament es requeriran les dades necessàries pel que fa a la finalitat del Servei marcant-se amb un asterisc les dades imprescindibles per a la prestació del mateix. L'Usuari s'obliga a proporcionar únicament dades adequades, pertinents i no excessives en relació amb la recerca de feina. En concret, està terminantment prohibit facilitar o inserir en el Curriculum Vitae qualsevol tipus d'informació relativa a les circumstàncies personals i/o familiars o altres dades més íntimes, així com informacions relatives a la religió, origen racial, vida sexual, afiliació sindical, creences , qualsevol dada relacionada amb la salut, referències als antecedents penals i qualsevol altre tipus d'informació que per la seva naturalesa sigui excessiva pel que fa a la finalitat del servei. Queda terminantment prohibit facilitar dades de caràcter personal de terceres persones.

L'ús dels serveis de la borsa de l'IES Llucmajor, suposa l'acceptació expressa de la política de privacitat.

En el següent enllaç l'Usuari disposa de la POLÍTICA DE PRIVACITAT que l'usuari ha d'acceptar expressament per donar-se d'alta en la pàgina web a través del procés de registre habilitat a aquest efecte.

IES Llucmajor es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat i les Condicions d'Ús del Servei en qualsevol moment a la seva discreció. Qualsevol modificació de la mateixa serà degudament publicada a la pàgina. L'usuari s'obliga a llegir la política de privacitat periòdicament, degut a que la mateixa pot sofrir modificacions.

En el cas que la modificació efectuada requereixi el seu consentiment previ, circumstància que li serà degudament indicada, vostè podrà oposar-se a aquesta modificació dins els 30 dies següents a la notificació rebuda, bé mitjançant correu electrònic dirigit a borsa_ima@iesllucmajor.org, bé per correu postal dirigit a IES Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620.

 

Eines de participació

L'Usuari tindrà a la seva disposició en la pàgina web eines de participació. La utilització d'aquestes eines suposa l'acceptació de les presents condicions legals. Qualsevol usuari de la Web ACCEPTA el contingut del present Avís legal i de totes les condicions aquí exposades. En cas d'incomplir alguna de les normes, els administradors o el Webmaster podran esborrar, editar o tancar els missatges pertinents en qüestió sense previ avís.

El Webmaster es reserva el dret de modificar, suprimir o ampliar les normes pertinents si ho veu convenient, prèvia publicació de les mateixes. L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

1. Inserir qualsevol contingut (fotos, hipervincles, textos, imatges, etc.) que atempti contra les lleis vigents, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic.

2. Queda terminantment prohibit inserir qualsevol dada de caràcter personal (noms, cognoms, adreça, imatge, número de DNI) tant del propi usuari com de terceres persones així com qualsevol altra dada de caràcter confidencial (número de compte bancari, circumstàncies personals etc) . L'usuari s'ha d'identificar a través del seu correu electrònic.

3. Només es permetran continguts relacionats amb la temàtica de la web. En CAP cas es podran fer enquestes de tipus religiós o polític o inserir contingut comercial.

L'usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers. De manera il·lustrativa i no limitatiu, està prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afectin altres candidats o a altres persones o empreses, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, molestar a altres usuaris, utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a marques, a patents, a models d'utilitat o models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva.

Per protegir la integritat del contingut de la Web, IES Llucmajor intentarà preservar el major nombre de missatges possibles. Si un Usuari decideix no participar més a la web, podrà sol·licitar que s'esborri el seu Usuari i s'eliminin les seves dades personals dirigint-se a les adreces indicades a l'apartat "Política de Privacitat". En tot cas, l'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició dirigint-se a les adreces indicades a l'apartat "Política de Privacitat".

 

Continguts Generats i Enviats pels Usuaris.

A través de la present Web, l'Usuari podrà eventualment enviar informació i materials com ara text, imatges, fotografies, gràfics, treballs audiovisuals, dades, arxius, vincles i altres materials. L'enviament de qualsevol arxiu, o la publicació de qualsevol text en qualsevol secció o altres que es puguin incorporar en el futur, implica la cessió dels drets de publicació al nostre lloc, de manera gratuïta, com és l'esperit del lloc, i amb l'objectiu d'ajudar a tota la comunitat d'usuaris.

IES Llucmajor es reserva el dret de no publicar els arxius per qualsevol que sigui el motiu. Qualsevol enviament presumeix l'acceptació i comprensió, d'aquestes condicions.

L'usuari que realitzi enviaments conservarà la propietat d'ells, però en virtut de les presents condicions, per cada enviament que realitzi concedirà sobre el mateix a l'IES Llucmajor una llicència amb un abast mundial, de caràcter gratuït, no exclusiva, irrevocable, perpètua, transferible i plenament subllicenciable (a través de qualsevol tercer) per:

(I) Reproduir, distribuir, transmetre, comunicar al públic, posar a disposició del públic, representar i exhibir (públicament o d'una altra manera), editar, transformar, modificar, adaptar, crear obres derivades de l'enviament objecte de la present llicència i altres usos de la mateixa, en qualsevol format ia través de qualsevol mitjà de comunicació.

(II) Exercir els esmentats drets a través de qualsevol forma de publicitat i promoció en qualsevol mitjà. En concret, el Webmaster podrà utilitzar l'enviament per a qualsevol promoció relacionada amb la web i les seves activitats.

(III) Inserir o fer que s'insereixi el seu logo, nom comercial o marca al començament i/o al final de l'enviament.

La cessió dels drets d'explotació inclou la totalitat dels elements que el componen.

El Webmaster podrà exercitar o no, segons ho estimi oportú, els drets que li concedeix l'Usuari en virtut d'aquest acord i no estarà obligat a utilitzar o explotar la/les obra/s objecte del mateix.

L'usuari que realitzi enviaments en virtut de les presents condicions declara i garanteix que:

(I) Està facultat i capacitat legalment per a subscriure la present llicència.

(II) És l'únic propietari o bé està plenament facultat i autoritzat per explotar la totalitat dels drets sobre qualsevol enviament, així com atorgar els drets i llicències que aquí s'exposen i els relacionats amb qualsevol possible material i/o contingut de tercers que aparegui o estigui incorporat a l'enviament; de forma que ha obtingut les autoritzacions expresses i escrites dels propietaris corresponents.

(III) Ha obtingut el consentiment escrit, autorització i/o permís de tota persona identificable que aparegui a qualsevol enviament per utilitzar el nom i la imatge de la persona, amb vistes a la utilització, o bé a l'explotació d'aquest enviament en la forma prevista per aquesta llicència. En cas que alguna d'aquestes persones identificables tingui menys de divuit (18) anys, l'Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment, autorització i/o permís escrit del pare, tutor o representant de la persona (i convé a facilitar al Webmaster 1 còpia d'aquest consentiment, autorització i/o permís en cas que se li demani).

(IV) L'enviament no suposa la infracció de cap patent, dret de propietat intel·lectual, marca registrada, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers.

(V) L'enviament no és confidencial ni conté cap informació confidencial;

(VI) A l'hora de fer un enviament (a) l'Usuari ha complert tots els aspectes del nostre Avís Legal i de la normativa aplicable i no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual l'Usuari es trobi vinculat de manera explícita o implícita. Si l'enviament conté la imatge i/o veu d'una persona identificable, l'Usuari s'obliga a no incloure cap informació per identificar-la (com ara el nom o l'adreça de la persona).

(VII) L'enviament no suposa una difamació o calúmnia per a qualsevol persona, empresa i/o associació.

 

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

IES Llucmajor no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del Website. En particular, l'IES Llucmajor no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. En cap cas IES Llucmajor serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats per sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus .

IES Llucmajor no respondrà dels danys o perjudicis causats per decisions preses en base a la informació difosa per aquest mitjà ni de possibles inexactituds, omissions o errors continguts en el mateix. Tampoc garanteix ni es responsabilitza que qualsevol informació disponible en aquest lloc web reprodueixi exactament els documents publicats en paper, ni respondrà de la informació difosa per terceres persones en les que aparegui citat com a font. Així mateix, IES Llucmajor no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l'ús per part de tercers no autoritzats de les dades a la Website.

IES Llucmajor es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que contravingui la legalitat vigent i/o vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació . En qualsevol cas, l'IES Llucmajor no serà responsable dels comentaris, opinions o missatges publicats a les distintes seccions de la Web.

IES Llucmajor no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre la informació abocada pels usuaris a través de les eines de la web. De tota manera, periòdicament es revisen els continguts inserits i publicats per assegurar els principis de qualitat de l'IES Llucmajor així com les normes aquí indicades. L'IES Llucmajor informa que qualsevol Usuari que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent haurà d'assumir la responsabilitat dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa. L'IES Llucmajor exclou qualsevol responsabilitat de qualsevol tipus sobre els continguts facilitats pels seus usuaris a través dels seus serveis i que siguin contraris a la llei, a la moral i a l'ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.

Els conceptes abocats a la Website corresponen als autors i no coincideixen amb els de IES Llucmajor. IES Llucmajor declina tota responsabilitat pels drets que puguin derivar de la lectura i/o interpretació del contingut dels conceptes publicats. Està prohibida la seva reproducció per qualsevol mitjà sense previ permís del propietari del copyright. La informació abocada a la Web és propietat de cadascun dels seus respectius autors. L'IES Llucmajor no es solidaritza ni es responsabilitza per l'exactitud i veracitat de la informació abocada a la Web i declina tota responsabilitat per la utilització que se li doni a les mateixes. L'IES Llucmajor es reserva el dret d'eliminar els missatges enviats si són considerats inapropiats.

L'IES Llucmajor únicament proporciona a les empreses l'accés a les dades dels candidats i de cap manera es fa responsable de les ofertes i del seu contingut ni garanteix que els usuaris rebin ofertes de treball. El tractament de les dades de caràcter personal per part de les empreses està sotmès al que estableix la normativa de protecció de dades. L'IES Llucmajor no es fa responsable del tractament de les dades de caràcter personal per part de les empreses que actuen en qualitat de cessionàries de les dades de caràcter personal dels usuaris.

L'IES Llucmajor garanteix que tractarà en tot moment tota dada o informació personal d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, i garanteix haver adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable. No obstant això, i malgrat les mesures de seguretat adoptades, l'informem que és possible que tercers no autoritzats accedeixin il·legalment o interceptin transmissions de les dades i informació personal dels usuaris i candidats.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Els textos i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el Website i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de IES Llucmajor que reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programari. Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a IES Llucmajor o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.

Per això, aquesta Web i els continguts que alberga no podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. Els Usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts de la pàgina web amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva plasmació sobre paper per a ús privat.

L'IES Llucmajor es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Cookies

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies, que tenen generalment una durada limitada en el temps, són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'Usuari en el Website. Les "cookies" utilitzades a la Web són les denominades "de sessió", que s'extingeixen un temps després de la desconnexió de l'Usuari al website.

Aquells Usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Si us plau, per ampliar aquesta informació consulteu les instruccions i manuals del seu navegador o envieu un correu a borsa_ima@iesllucmajor.org.

 

Hipervincles

L'IES Llucmajor no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d'aquesta Web. L'IES Llucmajor no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris als mateixos. L'IES Llucmajor únicament serà responsable, de conformitat amb l'article 17 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, dels continguts i serveis subministrats als llocs il·lícits enllaçats en la mesura que en tingui coneixement efectiu i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

 

Jurisdicció i legislació aplicable:

Els termes i condicions que regeixen aquest Website i totes les relacions que puguin derivar-se es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o la utilització d'aquest lloc web es sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals de les Illes Balears (Espanya).

 


©IES LLUCMAJOR 2015 - C/ Gràcia, 73 - 07620 Llucmajor - Telf. 971 660 052