Condicions d'us Treballador/Estudiant


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objecte
 
Les presents Condicions d'Utilització (d'ara endavant, les "Condicions") descriuen els termes aplicables al servei ofert a través de la pàgina http://borsa.iesllucmajor.org que IES Llucmajor a Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B adreça de correu electrònic borsa_ima@iesllucmajor.org i telèfon 971 66 00 52 posa a disposició dels usuaris d'Internet a través del domini http://borsa.iesllucmajor.org (en endavant, "Website").

El servei prestat per IES Llucmajor a través de la pàgina web (en endavant, el servei) consisteix a remetre les dades de caràcter personal i les altres informacions facilitades per l'usuari (en endavant, "usuari" o "vostè") durant el procés de registre, facilitant el contacte entre les empreses vinculades a la borsa de treball de l'IES Llucmajor (d'ara endavant "les empreses") i Els alumnes que estiguin cursant a els estudis d'FP o treballadors dels diferents sectors professionals amb relació directa als ensenyaments de FP ofertats a l'institut. Per accedir al servei, que té caràcter gratuït, l'usuari s'ha de donar d'alta a la Website a través del procés de registre habilitat a aquest efecte. L'usuari és conscient que introdueix les seves dades personals i altres informacions en aquesta pàgina amb la finalitat que les empreses els facilitin informació sobre ofertes d'ocupació i que les seves dades seran cedides i tractades per les empreses que formen part de la borsa de treball de l'IES Llucmajor. Així mateix, l'usuari consent expressament que IES Llucmajor utilitzi les dades de contacte aportades durant el procés de registre per efectuar estudis interns per tal de millorar els seus serveis d'acord amb les preferències dels usuaris, així com per enviar guies de feina, actualitzacions i/o notícies relatives al servei.

Acceptació.

Aquest document, que ha de ser expressament acceptat per l'usuari durant el procés de registre, té per objecte establir les normes que regularan la prestació del servei i el tractament de les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti a través de la pàgina web i les condicions d'ús del Website.

La prestació del servei estarà sempre condicionada a l'acceptació de l'Avís legal i les condicions d'ús i de les presents Condicions. En cas de NO acceptar de les presents Condicions l'Usuari, aquest s'haurà d'abstenir d'utilitzar el servei ofert a través de la pàgina web corresponent.

Política de Privacitat

IES Llucmajor a Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B, informa que de conformitat amb el que estableix la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament , les dades personals aportades en el moment del seu registre seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal mantingut sota la seva responsabilitat per a la gestió de la seva alta en aquesta web i de les diferents candidatures d'ocupació.

L'usuari és conscient que introdueix les seves dades personals en aquesta Pàgina amb la finalitat que les empreses els facilitin informació sobre ofertes d'ocupació i formació, i que les seves dades seran cedides i tractats per les empreses oferents d'ocupació amb la finalitat de posar-se en contacte amb l'usuari en cas de resultar preseleccionat per a qualsevol candidatura que, segons el parer de les empreses oferents d'ocupació, s'adapti al seu perfil professional. Per tant, l'usuari autoritza expressament a IES Llucmajor perquè aquest procedeixi a la comunicació o cessió de les dades de caràcter personal i altres informacions facilitades en el procés de registre a les empreses que formen part de la borsa de treball de l'IES Llucmajor. Totes elles amb la condició d'oferir ocupació i amb l'única finalitat de posar-se en contacte amb l'usuari en cas de resultar preseleccionat per a qualsevol candidatura que, segons el parer de l'empresa, s'adapti al seu perfil professional.

Així mateix, IES Llucmajor informa que a causa del caràcter dinàmic de la borsa de treball noves empreses entraran a formar part del Projecte durant el desenvolupament del mateix. En aquest sentit, l'usuari autoritza expressament que les dades de caràcter personal i les altres informacions aportades durant el procés de registre siguin cedits amb la mateixa finalitat indicada en l'anterior apartat a noves empreses que entrin a formar part del de la borsa de treball. L'usuari podrà accedir en qualsevol moment a la llista actualitzada que inclou les dades de les empreses que formen part del Projecte consultant l'apartat "Informació-Empreses" de la pàgina web. El candidat s'obliga a revisar periòdicament la llista actualitzada de les empreses i podrà revocar en qualsevol moment el consentiment per a la comunicació de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a IES Llucmajor o l'adreça de correu electrònic borsa_ima@iesllucmajor.org .

Així mateix, l'Usuari consent expressament que IES Llucmajor utilitzi les dades de contacte aportades durant el procés de registre per efectuar estudis interns per tal de millorar els seus serveis d'acord amb les preferències dels usuaris, així com per enviar guies de feina, actualitzacions i/o notícies relatives al servei.

L'usuari té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb el que estableix la normativa abans esmentada, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, bé enviant un escrit a IES Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B, o bé mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a la següent adreça borsa_ima@iesllucmajor.org.

En el procés de registre únicament es requeriran les dades necessàries pel que fa a la finalitat del servei marcant-se amb un asterisc les dades imprescindibles per a la prestació del mateix. L'usuari s'obliga a proporcionar únicament dades adequades, pertinents i no excessives en relació amb la recerca de feina. En concret, està terminantment prohibit facilitar o inserir en el Curriculum Vitae qualsevol tipus d'informació relativa a les circumstàncies personals i/o familiars de l'usuari o altres dades més íntimes, així com informacions relatives a la religió, origen racial, vida sexual, afiliació sindical, creences, qualsevol dada relacionada amb la salut, referències als antecedents penals i qualsevol altre tipus d'informació que per la seva naturalesa sigui excessiva pel que fa a la finalitat del servei.

IES Llucmajor es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per la seva banda, l'usuari s'obliga a que les dades que faciliti durant el registre, siguin reals i de no facilitar qualsevol tipus d'informació i/o dades de caràcter personal de terceres persones. El registre al servei té caràcter personal. Així mateix, l'usuari ha de mantenir actualitzada la seva informació personal. En cas que es produeixi alguna modificació en les dades que l'usuari ha facilitat durant el procés de registre, aquest haurà de procedir a actualitzar-los a la mateixa Website.

IES Llucmajor seguirà enviant la informació facilitada durant el procés de registre a les empreses que entrin a formar part de la borsa de treball de l'IES Llucmajor. Per tant, en cas que en algun moment vostè deixi d'estar interessat en el Servei, si us plau, notifiqui-ho dirigint-se a IES Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B, o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça borsa_ima@iesllucmajor.org.

L'usuari, marcant la casella habilitada a aquest efecte a la pàgina de registre atorga el seu consentiment exprés a IES Llucmajor i a les empreses adalt esmentades per dur a terme, a través de qualsevol mitjà de comunicació incloent la via electrònica, accions informatives i comercials sobre els seus serveis i activitats. Les esmentades comunicacions inclouen de forma merament enunciativa i no limitativa, participació en jornades de formació, invitacions a esdeveniments, regals, invitacions a participar a enquestes, informacions corporatives o accions comercials sobre els serveis de totes les empreses vinculades al Projecte. L'usuari pot revocar en tot moment el consentiment prestat a aquest efecte exercint els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de les adreces adalt indicades.

Condicions d'ús del servei

L'usuari que es doni d'alta a la Website (en endavant, "Candidat") a través del procés de registre, consent expressament que les dades de caràcter personal i les altres informacions facilitades durant el procés de registre siguin cedides i tractades per les empreses que ofereixen treball amb la finalitat de posar-se en contacte amb l'usuari en cas de resultar preseleccionat per a qualsevol candidatura que, segons el parer de l'empresa, s'adapti al seu perfil professional.

Per accedir i utilitzar el servei és imprescindible la utilització del nom d'usuari enregistrat (correu electrònic) i la contrasenya associada a aquest usuari. El candidat ha d'indicar el seu correu electrònic i la contrasenya associada comprometent-se a conservar-la i a usar-la amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el candidat haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi. En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement d'IES Llucmajor amb la major brevetat.

El registre en la pàgina web té caràcter personal. Queda terminantment prohibit facilitar dades de caràcter personal de terceres persones. De la mateixa manera, el Candidat garanteix mantenir tota la informació facilitada a IES Llucmajor permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real del Candidat. En tot cas, el Candidat serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a IES Llucmajor o a tercers per la informació que faciliti. El Candidat garanteix tenir l'edat suficient per treballar legalment.

Tota la informació que faciliti el Candidat a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, el Candidat garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció del Servei. El servei té caràcter gratuït i el Candidat pot donar-se de baixa en qualsevol moment dirigint-se a les adreces indicades del IES Llucmajor a l'apartat "Política de Privacitat".

IES Llucmajor únicament proporciona a les empreses oferents d'ocupació l'accés a les dades dels candidats i de cap manera es fa responsable de les ofertes i del seu contingut ni garanteix que els usuaris rebin ofertes d'ocupació. En concret, IES Llucmajor no garanteix que les ofertes siguin d'interès de l'Usuari, que s'ajustin al seu perfil professional o a un determinat sector d'activitat. El tractament de les dades de caràcter personal per part de les empreses oferents d'ocupació està sotmès al que estableix la normativa de protecció de dades. IES Llucmajor no es fa responsable del tractament de les dades de caràcter personal per part de les empreses oferents d'ocupació que actuen en qualitat de cessionàries de les dades de caràcter personal dels usuaris.

IES Llucmajor garanteix que tractarà en tot moment tota dada o informació personal d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, i garanteix haver adoptat les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable. No obstant això, i malgrat les mesures de seguretat adoptades, informem que és possible que tercers no autoritzats accedeixin il·legalment o interceptin transmissions de les dades i informació personal dels usuaris i candidats.

Cookies

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies, que tenen generalment una durada limitada en el temps, són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari en la pàgina web. Les "cookies" utilitzades en el website són les denominades "de sessió", que s'extingeixen un temps després de la desconnexió de l'usuari al lloc web visitat.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Si us plau, per ampliar aquesta informació consulteu les instruccions i manuals del seu navegador o envieu un correu electrònic a borsa_ima@iesllucmajor.org.

Hipervincles

IES Llucmajor no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d'aquesta Website. IES Llucmajor no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris als mateixos. IES Llucmajor únicament serà responsable, de conformitat amb l'article 17 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

Modificacions

IES Llucmajor es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat i les Condicions d'Ús del Servei en qualsevol moment a la seva discreció. Qualsevol modificació de la mateixa serà degudament publicada a la pàgina i li serà notificada a més, a través de correu electrònic.

En el cas que la modificació efectuada requereixi el seu consentiment previ, circumstància que li serà degudament indicada, vostè podrà oposar-se a aquesta modificació dins dels 30 dies següents a que li hagi estat notificada, bé mitjançant correu electrònic dirigit a borsa_ima@iesllucmajor.org, bé per correu postal dirigit a IES Llucmajor, carrer Gràcia, 73, CP 07620, CIF Q0768298B.

ŠIES LLUCMAJOR 2015 - C/ Grācia, 73 - 07620 Llucmajor - Telf. 971 660 052